Linear Statics Analysic Bài toán về phân tích tuyến tĩnh giải để tìm ra các ứng suất và sự chuyển vị. Video hướng dẫn bạn một quy trình làm việc sử dụng hình học được tạo từ hệ thống CAD. Thông qua các bước tạo lưới, gán vật liệu, các ràng buộc, yêu cầu tự áp đặt để mô phỏng tính toán một bài toán về Linear Statics. Từ đó giúp bạn có thể biết được những gì mà Siemens nói chung và Simcenter nói riêng có thể làm được trong CAE và mô phỏng trên máy tính.